Dit is de privacyverklaring van de schietvereniging Maasland, gevestigd in Maasland en ingeschreven

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40386047 (hierna: ‘de

Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk

verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de

verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit

die de Vereniging aanbiedt;

b. een aankoop doet bij de Vereniging;

c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;

d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een

formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam;

b. voornaam;

c. adres;

d. e-mailadres;

e. telefoonnummer;

f. leeftijd;

g. geslacht;

h. functie;

i. bankrekeningnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;

b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere

activiteit van c.q. namens de Vereniging;

c. de dienstverlening aan u te verbeteren;

d. de website van de Vereniging te optimaliseren;

e. contact met u op te nemen of te onderhouden;

f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

AVG 1.1 pagina 2 (oktober 2018)

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail aan

s.v.maasland@hotmail.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;

b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:

a. Het recht van inzage;

b. Het recht op rectificatie;

c. Het recht op gegevenswissing;

d. Het recht op beperking van de verwerking;

e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in   2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de

Vereniging zoals vermeld in   2.1.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw

gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u

daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is

op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom

aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.